SWOT analýza pro reklamní agentury

Reklamní agentury musí tvrdě pracovat, aby se vymanily ze soutěže.

Silné stránky

Silné stránky reklamní agentury se skládají z vnitřních faktorů, které napomáhají jejímu následnému úspěchu. To může zahrnovat všechny úkoly, které organizace vykonává nejlépe, stejně jako faktory jako je síla svého vztahu se zákazníky nebo silná organizační kultura. Kritické oblasti, které je třeba analyzovat při zkoumání silných stránek organizace v SWOT analýze, zahrnují marketing, finance a lidské zdroje. Vlastnictví talentovaného tvůrčího týmu je příkladem potenciální síly reklamní agentury.

Slabé stránky

Slabé stránky jsou vnitřní faktory, které by mohly bránit reklamní agentuře a vytvářet limity úspěchu. Nedostatek marketingových zkušeností je příkladem slabosti, kterou by reklamní agentura mohla mít. Dalším běžným nedostatkem v tomto sektoru je držení klientů, které se skládají převážně z podniků s nízkou kvalitou výrobků a služeb nebo produktů, které se obtížně odlišují od ostatních na trhu. Účinnou metodou k identifikaci nedostatků organizace je zkoumat konkurenci a určit, v čem vyniká.

Příležitosti

Příležitosti jsou vnější faktory, nad nimiž reklamní agentura nemá žádnou kontrolu. I kdyby tomu tak bylo, agentura by je mohla využít, až se objeví. Vyvíjející se trh, jako je internet, je příkladem příležitosti pro reklamní agenturu. Organizace by se také mohla rozhodnout přemístit na nový mezinárodní trh, kde stále neexistují účinní konkurenti. Kromě toho by výkyvy na trhu mohly příležitost a hrozby pro reklamní agenturu.

Hrozby

Hrozbou jsou také vnější faktory, ve kterých agentura nemá žádnou kontrolu. Mezi tyto faktory patří problémy, jako jsou variabilní podmínky na trhu nebo nová legislativa, která ovlivní fungování organizace. Analýza PEST je další analytický nástroj, který je užitečný při identifikaci těchto externích hrozeb. Zkoumá vnější politické, ekonomické, sociální a technologické faktory, které by mohly ovlivnit organizaci.